Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 103783 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1997
Citat: MAKAROVIČ, Matjaž, BRANK, Boštjan. Poliesterska posoda škatlaste oblike pod nadtlakom : primerjava eksperimentalnih in numeričnih rezultatov = Polyester tank of rectangular shape under internal pressure: comparison of experimental and numerical results. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 19. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 16. - 17. oktober 1997. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 1997, str. 357-364.
Povzetek: V članku so prikazani nekateri rezultati študije obnašanje tankostenskih posod iz ojačanega poliestra pri povišanem notranjem pritisku. Za primer je vzeta posoda škatlaste oblike, ki je namenjena obratovanju pri hidrostatičnem tlaku, med laboratorijskim preizkusom pa je bila obremenjena z notranjim nadtlakom do meje resnejših poškodb laminata. Izkazalo se je, da je že pri relativno nizkem nadtlaku prišlo do lokalne porušitve laminata zaradi pojava lokalnega uklona na gornjem robu posode. Vzporedno z eksperimentalnimi rezultati so bile narejene tudi numerične (računalniške) simulacije obnašanja cisterne s pomočjo programa po MKE. Pri tem je bila upoštevana geometrijska nelinearnost in nekonservativni značaj obtežbe. S primerjavo rezultatov, ki so bili dobljeni med eksperimentalnim postopkom, z rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo numerične analize, smo ocenili možnost uporabe MKE pri projektiranju tovrstnih gradbenih konstrukcijskih elementov, ki so povečini izdelani z relativno nenatančnimi in starejšimi tehnologijami.

This paper is related to the response of thin-walled reinforced-polyester tanks subjected to internal pressure. As an example, a "box-shaped" tank, designed to its own hydrostatic head, is considered. During the experimental testing, the tank was subjected to increased internal pressure, up to the level of the occurrence of serious damage of the laminate. The local failure of the laminate, located on the upper edge of the tank, was related to the local buckling, which occured at relatively low value of the internal pressure. Numerical (computer) simulations were performed by using commercial FEM software. Geometric non-linearities and non-conservative character of pressure loading were taken into account. Comparison of experimental and numerical results enables us to estimate the possibility of using FEM in the process of design of such construction elements, which are in many cases fabricated by using relatively rough and older technologies. [COBISS.SI-ID 103783]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 103783 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56