Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1038945 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1987
Citat: BREŠKA, Zdenko, FAJFAR, Peter. O določanju projektnih potresnih parametrov. Gradb. vestn., november-december 1987, let. 36, št. 11/12, str. 249-253, graf. prikazi.
Povzetek: Predstavljeni so nekateri elementi postopka za določanje projektnih potresnih parametrov. Dane so definicije in nivoji potresov ter kratki opisi projektnih parametrov in baz podatkov. Priloženo je nekaj primerov analiz, ki naj bi širšo strokovno javnost seznanili z obliko rezultatov

Some elements of the procedure for the determination of the seismic design parameters are presented. Definitions and levels of earthquakes as well as short descriptions of the design parameters and data bases are given. To inform the the professional community about the problem some results of case studies are presented [COBISS.SI-ID 1038945]
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 1038945 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57