Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1039713 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Peter FAJFAR // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1987
Citat: FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej. Prispevek k seizmični analizi armiranobetonskih stavb. Gradb. vestn., november-december 1987, let. 36, št. 11/12, str. 254-260, graf. prikazi.
Povzetek: V članku so zbrani nekateri rezultati eksperimentalnih in analitičnih raziskav 7-nadstropne armiranobetonske stenasto-skeletne stavbe. Na podlagi rezultatov, ki jih je mogoče posplošiti na račun podobnih konstrukcij, so izpeljani sklepi, pomembni za analizo potresno varnih armiranobetonskih stavb

Some results of experimental and analytical investigations of a 7-story reinforced concrete frame-wall building are presented in the paper. Conclusions relevant for analysis of earthquake resistant reinforced concrete buildings are drawn from the results which can be generalised to the majority of similar structures [COBISS.SI-ID 1039713]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 1039713 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56