Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1041505 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1979
Citat: FAJFAR, Peter. Projektiranje zgradb na potresnih območjih - pregled stanja. Gradb. vestn., 1979, let. 28, št. 11/12, str. 215-228, ilustr.
Povzetek: V članku je prikazano trenutno stanje znanja na področju projektiranja potresnovarnih zgradb. Podatki o značilnostih pričakovanih potresov so nezanesljivi in prav tako je nepopolno naše znanje o obnašanju zgradb v neeelastičnem področju. V praksi je zato za račun običajnih zgradb povsem ustrezno uporabljati zelo približne metode. Za potresno varnost zgradb so izredno pomembni ustrezna zasnova in konstruiranje ter kvalitetna gradnja. Za ilustracijo posameznih razglabljanj so v članku prikazani nekateri podatki o potresu v Črni gori aprila 1979 in rezultati neelastične analize armiranobetonske montažne hale v Breginju

In the paper the state of the art in the field of earthquake resistant design of buildings in described. The data concerning the characteristics of future earthquakes are unreliable. Our knowledge of the nonlinear dynamic behaviour of structures is also limited. Therefore very approximate methods are completely adequate for the analysis of usual buildings is the practice. The earthquake resistance of buildings is strongly dependent on the appropriate layout and detailing and on the quality of the construction. Some data from the April 1979 Montenegro earthquake and the results of the nonlinear dynamic analysis of a prefabricated RC industrial building in Breginj are presented for the illustration of particular discussions [COBISS.SI-ID 1041505]
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 1041505 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56