Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1041686 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
Leto: 1991
Citat: VITEK, Andrej, TVRDY, Iztok, REINHARDT, Robert, MOHAR, Bojan, MARTINEC, Mark, DOLENC, Tomislav, BATAGELJ, Vladimir. Problems in programming : experience through practice. New York [etc.]: J. Wiley, 1991. XI, 330 str., ilustr. ISBN 0-471-93017-2.
Povzetek: V knjigi so zbrane rešene naloge s slovenskih srednješolskih tekmovanj iz računalništva v letih od l977 do l987. Rešitve so zbrane v posamezna poglavja v tematiki, ki jo obravnavajo: preproste in računske naloge, rekurzivne funkcije, urejanje in razporejanje, grafe, krmiljenje procesov, računalniško grafiko ter drugačne naloge. Vsako poglavje začenja uvod, ki podaja skupne podrobnosti rešitev v njem. Uvodi in komentarji, ki dopolnjujejo rešitve, slednje vsajajo v širše področje, v katero naloga sodi in prikazujejo nekatere od problemov, ki pripeljejo do formulacije naloge. Programi, ki spremljajo rešitve, prikazujejo osnovne značilnosti dobrega stila programiranja. Podrobnejša analiza, ki ilustrira nekatere od rešitev, pa dokazuje, da je za dobro programiranje potrebno ne le znanje programskega jezika, nekaj dobre volje in kanec zdrave pameti, ampak še mnogo, mnogo več.

The book compiles solved problems from the high-school computer science competitions in Slovenia. The solutions are grouped by their subject into the following chapters: easy problems, comoputing, recursive functions, sorting and arranging, graphs, process control in real-time, computer graphics and other problems. Each chapter begins with an introduction, giving the common details of the solutions that follow in chronological order. The introductions and the themselves, embody the answers into a wider realm from which the problem originates, and reveal some of the background, that led to the formulation of the exercise. The programs, accompanying the solutions, indicate the esential characteristics of the proper programming style. The detailed analyses, accompanying some of the solutions, indicate that perfect programming requires not only the knowledge of a programming language, a bit of good will and a little of common sence, but quite a lot more. [COBISS.SI-ID 1041686]
Tipologija: 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
COBISS ID 1041686 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56