Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 10440450 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Peter FAJFAR // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1989
Citat: FISCHINGER, Matej, FAJFAR, Peter. O potresnih silah v predpisih. Gradb. vestn., 1989, let. 38, št. 11/12, str. 334-338, graf. prikazi.
Povzetek: Obrazloženi so osnovni principi določanja velikosti računskih potresnih sil v predpisih. Ugotovljeno je, da so potresne sile močno reducirane, saj sta implicitno upoštevani rezervna nosilnost in duktilnost konstrukcij. Zato je potrebna previdnost pri novih konstrukcijskih sistemih, kjer teh rezerv izkustveno ne poznamo. Povsem napačna pa je uporaba reduciranih potresnih sil po predpisih za projektiranje neduktilnih detajlov ter slabo zasnovanih konstrukcij, ki običajne duktilnosti in rezervne nosilnosti nimajo

The basic principles which have been used to determine the level of the design seismic forces in codes are explained. It is concluded that the design forces are strongly reduced due to the ductility and overstrength of structures. Caution should be taken, therefore, when new structural systems with unknown ductility and overstrength are designed. In any case the reduced seismic forces in codes should not be used to design nonductile elements and poorly conceived structures which have no usual reserves in ductility and overstrength [COBISS.SI-ID 10440450]
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 10440450 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56