Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1045089 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1977
Citat: FAJFAR, Peter. Osnove projektiranja v potresnih območjih. Gradb. vestn., 1977, let. 26, št. 7/8, str. 158-171, graf. prikazi.
Povzetek: Opisani so osnovni principi zasnove in analize konstrukcij v seizmičnih področjih. Za ilustracijo je podanih nekaj podatkov o vplivu potresa v Furlaniji na ozemlju Slovenije. Prikazan je vpliv računskih potresnih sil na ceno stenastih konstrukcij

The basic principles of design and analysis of structures in seismic regions are described. Some data about the influence of the earthquake in Friuli in the region of Slovenia are presented for illustration. The influence of design earthquake loads on the cost of shear wall structures is shown [COBISS.SI-ID 1045089]
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 1045089 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56