Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1045345 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1975
Citat: FAJFAR, Peter. Račun konstrukcij pri seizmični obtežbi. Gradb. vestn., 1975, let. 24, št. 1, str. 2-12, graf. prikazi.
Povzetek: V članku je prikazan račun dinamičnega odziva konstrukcije z metodo transformacije v glavne koordinate ter reševanjem diferencialne enačbe s pomočjo Duhamelovega integrala in razložena metoda s spektrom odziva. Opisana je aplikacija teh metod pri seizmični obtežbi in omenjeni so nekateri problemiv zvezi z računom konstrukcij na seizmičnih področjih

The time-history method with the use of modal analysis and of the Duhamel integral is presented and the response spectrum method is explained. The application of these methods in earthquake engineering is described and some problems of seismic analysis are mentioned [COBISS.SI-ID 1045345]
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 1045345 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56