Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1046113 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1974
Citat: FAJFAR, Peter. Numerična analiza večetažnih objektov. Gradb. vestn., 1974, let. 23, št. 8/9, str. 212-220, ilustr.
Povzetek: Pokazani so osnovni principi splošne metode za statično, dinamično in stabilnostno analizo večetažnih objektov. Metoda omogoča enostaven in ekonomičen račun vseh običajnih konstrukcij v visokogradnji. Možno je upoštevati poljubno tlorisno razporeditev poljubnih nosilnih elementov, spreminjanje statičnih in dinamičnih karakteristik po višini objekta, različno višino konstrukcije po posameznih delih tlorisa in elastično vpetost. Predpostavljeno je elastično obnašanje materiala in veljavnost teorije drugega reda (majhni premiki). Medetažne plošče so neskončno toge v svoji ravnini in neskončno gibke normalno na to ravnino. Eksplicitno so upoštevane samo tiste bistvene prostnostne stopinje, ki imajo največji vpliv na obnašanje konstrukcije, to so premiki v horizontalnih ravninah

The basical principles of a general method for static, dynamic and stability analysis of non-symetrical multy-storey structures are presented. The method enables simple and economical calculation of all common tall buildings. There is possible to take into account any ground-plan arrangement of any stiffening elements, different heights of stiories, the changing of static anddynamic characteristics through-out the height of a building, the stiffening elements of different heights, and the elastic foundation. The elastic behavior of material and the validity of the 2nd order theory *small displacements) are supposed. The floor slabs are infinitely rigid in their planes, but they offer no resistance against warping out of their planes. Explicity, only those essential degrees of freedom are taken into account that have the biggest influences on behaviour of the structure, these are translation and rotations in the horizontal planes [COBISS.SI-ID 1046113]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 1046113 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56