Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1048161 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1971
Citat: FAJFAR, Peter. Prispevek k računu torzijsko obremenjenih jeder v visokogradnji. Gradb. vestn., 1971, let. 20, št. 4, str. 101-106, ilustr.
Povzetek: Prikazana je splošna metoda za račun torzijsko obremenjenih armiranobetonskih jeder v visokogradnji. Metoda predstavlja kombinacijo Rosmanove metode računa po principu poliedričnih lupin in metode nadomestnih okvirjev za račun sten z odprtinami. Za račun je primeren vsak računalnik, ki razpolaga s STRESS programom ali drugim ustreznim programom za račun linijskih konstrukcij. Kot primer aplikacije opisane metode je prikazan račun 23-etažnega objekta "Bavarski dvor" v Ljubljani

General method of reinforced concrete torsional-loaded shafts analysis is presented. It is a combination of Rosman's method of folded plate analysis and "supplemeniting frames" method of pierced shear wall analysis. Any computer with STRESS or an other programm for linear structures is suitable. As an application of described method the lateral-load analysis of 23-storey building "Bavarski dvor" in Ljubljana, subjected to bending and torsion, is shown [COBISS.SI-ID 1048161]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 1048161 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56