Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1084001 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 2000
Citat: KILAR, Vojko. Nelinearna dinamična analiza dveh nesimetričnih okvirnih konstrukcij dimenzioniranih po standardu Eurocode. V: LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 22. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 19. - 20. oktober 2000. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2000, str. 143-149, graf. prikazi.
Povzetek: Članek povzema rezultate nelinearne dinamične analize štirietažne okvirne AB konstrukcije dimenzionirane v skladu s standardoma Eurocode 2 in 8. Obravnavane so naslednje konstrukcijske variante: 1)simetrična konstrukcija, 2)nesimetrična konstrukcija z masno ekscentričnostjo enako 10% večje tlorisne dimenzije in isto armaturo kot jo je imela simetrična konstrukcija in 3)nesimetrična konstrukcija, ki je bila ponovno dimenzionirana z upoštevanjem masne ekscentričnosti. Povprečne vrednosti nelinearnega odziva pri potresni obtežbi (upoštevanih je bilo 5 akcelerogramov) so predstavljene v obliki pomikov, relativnih pomikov in faktorjev duktilnosti za robne okvirje in nekatere druge izbrane točke konstrukcije. Prikazan je tudi vpliv vključitve nesimetrije v fazi dimenzioniranja konstrukcije na njen odziv pri močni potresni obtežbi

In the paper the seismic response of selected 4-storey R/C frame building designed according to Eurocodes 2 and 8 mis presented. Several different structural variants are investigated: 1)symmetric variant, 2)mass eccentric variant with 10% mass eccentricity and the same reinforcement as symmetric building and 3)redesigned mass eccentric variant considering mass eccentricity. The average seismic response (accelerograms were considered) is presented in terms of displacements, story drifts and ductility factors for edge frames and for selected points of the structure. The influence of different designs to the response under severe earthquake loading is also given [COBISS.SI-ID 1084001]


Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 1084001 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57