Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 115303 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1996
Citat: ŠELIH, Jana. Možnosti uporabe polimernih in vlaknastih betonov za prefabricirane cestne elemente = Possible application of polymer and fibre-reinforced concrete in the production of prefabricated road elements. V: AŠANIN-GOLE, Pedja (ur.). 3. slovenski kongres o cestah in prometu, Ljubljana - Bled, 1996. Zbornik referatov. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1996, str. 610-613.
Povzetek: Prefabricirani cestni betonski elementi, med katere spadajo robniki, mulde, kanalete, elementi za utrjevanje brežin, ograje in podobno, so močno izpostavljeni vplivom okolja. Na propad oz. degradacijo materiala vplivajo tako vremenski vplivi (spreminjanje temperature in vlage v okolju, dež, zmrzovanje, sneg) kot prisotnost soli na cestah. Materiali, ki se uporabljajo v takšnih elementih, morajo zadoščati zahtevam, ki jih konvencionalni betoni in malte ne dosegajo. Gre predvsem za zahteve po visoki trdnosti ter visoki odpornosti na različne procese propadanja. Hkrati postavlja tehnologija gradnje tudi spremenjene pogoje glede na vgradljivost betona. Članek predstavlja kratek pregled nekaterih pomembnejših razlogov za propad betona v prefabriciranih cestnih elementih in možnosti uporabe nekaterih visokovrednih betonov za njihovo izdelavo

During their service life, prefabricated road concrete elements are severely exposed not only to weather conditions (e. g. environment temperature and humidity changes, rain, ice, snow etc.) but also to the presence of salts used for the de-icing of roads. Materials used in this kind of elements have to satisfy the requirements that are not met by conventional concrete and mortar. The requirements are associated with high strength and high resistance to several degradation processes. Also, new construction technologies pose different demands with respect to concrete workability. The paper presents a brief overview of some, most important reason for the degradation of concrete in prefabricated road elements. Also, possible applications of selected high performance concrete types in the production of these elements are discussed
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 115303 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56