Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1241441 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // Komentor pri magistrskih delih
Leto: 2001
Citat: OKORN, Igor. Zagotavljanje kakovosti pri vodenju investicijskih projektov s predlogom modela nadzora nad gradnjo avtocest : magistrska naloga št. 161. Ljubljana: [I. Okorn], 2001. 61 f., pril., graf. prikazi.
Povzetek: Zagotavljanje kakovosti pri vodenju investicijskih projektov je osnova za obravnavanje projekta v smislu izpolnjevanja časovnih rokov, porabe predvidenih finančnih sredstev in zahtevane kvalitete, kot to želi investitor projekta. Cilj in namen zagotavljanja kakovosti pri vodenju investicijskih projektov je, da ne bi zaradi nepoznavanja, nestrokovnosti ali malomarnosti posameznih udeležencev v projektu, prihajalo do škode investitorja, ostalih udeležencev ali škode življenskega okolja. Da bi investitor lahko s svoje strani zagotovil kakovost pri vodenju investicijskega projekta, mora vzpostaviti sistem kakovosti na nivoju in v procesu investicijskega projekta. Ob upoštevanju osnov upravljanja projektov v gradbeništvu, zagotavljanje kakovosti projektov v gradbeništvu, ter poznavanje gradbene pogodbe kot temelja obligacijskih odnosov med udeleženci v fazi gradnje investicijskega projekta, podajamo predlog modela nadzora nad gradnjo (avtocest). S predlogom modela nadzora nad gradnjo zagotavljamo investitorju dokument, ki mu z implementacijo modela v prakso omogoča kakovostno vodenje investicijskega projekta v fazi gradnje. Predlog modela je izdelan na osnovi dejanskega stanja obstoječe dokumentacije in upoštevanje organiziranosti gradbene stroke. Predlog modela je izdelan tudi v smidlu izgotavljanju zahtev standarda ISO 9000, z možnostjo nadgradnje v smislu celovitega obvladanja kakovosti pri vodenju investicijskih projektov. [COBISS.SI-ID 1241441]


Tipologija: Komentor pri magistrskih delih
COBISS ID 1241441 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56