Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1244001 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2000
Citat: REFLAK, Janez. Pomen in uvajanje evropskih standardov Eurocode v Republiki Sloveniji = The meaning and the acceptance of the European standards "Eurocodes" in Slovenia. Gradb. vestn., marec 2000, let. 49, str. 50-60, ilustr., preglednice.
Povzetek: V prispevku so prikazane aktivnosti na področju evropskih standardov za konstrukcije in način sprejemanja novih slovenskih standardov (SIST). Prikazana je organizacija standardizacije v Republiki Sloveniji pri Uradu za standardizacijo in meroslovje (USM). Podrobno je opisan sestav tehničnega odbora za področje konstrukcij (USM/TC KON) z njegovimi delovnimi skupinami. Podan je pregled že sprejetih evropskih predstandardov (ENV) s področja konstrukcij pri Evropskem odboru za standardizacijo (CEN/TC250) do konca leta 1999, pregled sprejetih slovenskih standardov (SIST ENV) ter naloge, ki čakajo slovenske strokovnjake pri prevzemanju teh standardov v bodoče

In the paper, the activities in the field of the European standards for structures and the way of the acceptance of new Slowenian standards SIST are presented. The detailed organisation of standardisation in Slovenia at Standards and Metrology Institute (USM) as well as the compostion of Technical Committee for Structures (USM/TC KON) with all its working groups are described. The overview of the already accepted European prestandards (ENV) in the field of structures at the European Committee for Standardisation (CEN/TC250) till the end of 1999, the overview of the already accepted Slovenian standards (SIST ENV), and all the important questions to be solved in the future by the Slovenian experts when accepting these standards are also presented [COBISS.SI-ID 1244001]


Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 1244001 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56