Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1250913 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 1.04 Strokovni članek
Žiga TURK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2000
Citat: TURK, Žiga, CEROVŠEK, Tomo, ŠARGAČ, Mario. Študij za delo na daljavo = Learning for distance working. Gradb. vestn., november 2000, let. 49, str. 258-267, ilustr.
Povzetek: V zadnjih letih so informacijske in komunikacijske tehnologije tako napredovale, da postaja sodelovanje z njihovo pomočjo enako učinkovito kot osebni stik. To spreminja način dela posameznikov in organizacijo gradbeništvakot celote. Ponekod imajo študenti že možnost, da se privadijo delu na daljavo s pomočjo Interneta. Spodbujali bodo lahko napredek v podjetjih, kjer se bodo zaposlili. Eden boljših tovrstnih programov - PBL - teče na podiplomskem študiju gradbeništva in arhitekture na Univerzi Stanford, ZDA. Študenti se v njem naučijo dela (1) na daljavo, (2) v mednarodnem okolju in (3) prek meja ozko specializiranih strok. Program teče po Internetu, na daljavo. Učitelji ob njem testirajo metode učenja na daljavo in preučujejo prednosti in slabosti, ki jih tak način dela prinaša. Od leta 1998 v tem programu sodeluje tudi Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. V članku predstavljamo način študija, izkušnje naših študentov in predloge za spremembe načina inženirskega študija. Ugotavljamo, da niso ključne samo nove tehnologije in internet, ampak je pri tej vrsti študija pomembno tudi to, da je projektno usmerjen, interdisxciplinaren in celovit

The recent advances in information and communication technologies can make technology-supported collaboration nearly as efficient as through personal contacts. This is changing the ways of the individual work and also the ways, how the construction industry is organised as a whole. At certain schools, the students already have opportunity to get used to distance working using the Internet technologies. They will be agents of changes in the companies where they will be eventually employed. One of such programs - PBL - runs at the University of Stanford, USA. The participating students learn (1) distance working (2) in an international environment (3) across the borders oftheir professional specialisation. The PBL program runs using distance learning techniques over the Internet. The faculty is using it to test distance learning methods and to study opportunities and disadvantages of such a type of lecturing. Since 1989 Faculty of Civil and Geodetic Engineering has been involved in this programme. In the paper, the programme, the experiences of our students and the suggestions for teaching engineering in general are presented. We claim that in addition to using modern technologies, the essential issues are, that this kind of the study should be project based, interdisciplinary and integrated [COBISS.SI-ID 1250913]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 1250913 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57