Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1266017 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2000
Citat: LAPAJNE, Janez, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, LAPAJNE, Janez. Jalovišče Boršt - verjetnostna ocena vršnega pospeška tal = Boršt tailings disposal - probabilistic assessment of peak ground acceleration. Gradb. vestn., august 2000, let. 49, str. 171-184, graf. prikazi.
Povzetek: Potresna problematika širšega območja Rudnika Žirovski vrh je bila s presledkiobravnavana od leta 1976 do danes. Leta 1992 so bile v skladu z veljavno zakonodajo ocenjene vrednosti vršnega pospeška tal za "projektni potres" in "maksimalni pričakovani potres" na lokaciji jalovišča Boršt. Te vrednosti smo preverili z verjetnostno oceno vršnega pospeška tal, pri čemer smo za prvo uporabili povratno dobo 1000 let, za drugo pa 10000 let. Pri tem smo uporabili metodo prostorskega glajenja porazdelitve nadžarišč in sproščeneenergije potresov ob upoštevanju količinskega seizmotektonskega modela. Nov izračun je dal vrednosti, ki sta praktično enaki ocenam iz leta 1992. Primerjava novih in starih ocen kaže, da so bile leta 1992 vrednosti vršnega pospeška za obe ravni tveganja tal primerno določene

Seismic hazard estimates in the area of mine Žirovski vrh and its tailings disposal have been considered from 1976 on. In consistence with valid legislation, peak ground acceleration values for "project earthquake" and "maximum expected earthquake" have been estimated for the Boršt tailings disposal in 1992. These two values have been now reestimated by probabilistic seismic hazard approach applying the return periods of 1000 years and 10000 years, respectively. The method of spatially smoothed epicenters and smoothed released energy has been used together with quantitative seismotectonic model. It has been shown that previous seismic hazard estimates were quite relevant [COBISS.SI-ID 1266017]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 1266017 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57