Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1282145 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Damjan MARUŠIĆ // 2.08 Doktorska disertacija
Peter FAJFAR // Mentor pri doktorskih disertacijah
Leto: 2001
Citat: MARUŠIĆ, Damjan. Vplivi torzije na potresni odziv jeklenih stavb : doktorska disertacija št. 136. Ljubljana: [D. Marušić], 2001. XXXII, 222 str., ilustr., graf. prikazi.
Povzetek: V disertaciji se ukvarjamo s potresnim odzivom nesimetričnih večnadstropnih stavb z jekleno okvirno konstrukcijo. Osredotočili smo se predvsem (vendar ne izključno) na stavbe, ki so nesimetrične v obeh koordinatnih smereh. Raziskovali smo vplive lastnosti konstrukcij (velikost in tip ekscentričnost, torzijsko togost konstrukcije, podajnost in nosilnost stikov in konstrukcijski sistem) in potresne obtežbe (intenziteto potresne obtežbe, enosmerno ali simultano dvosmerno vzbujanje) na potresni odziv. Pri tem smo uporabljali različne akcelerograme. Opazovali smo predvsem pomike (deformacije) in duktilnosti.

In the Ph.D. thesis the seismic response of asymmetric multi-storey steel frame buildings has been studied. Mostly (but not exclusively) buildings, which are asymmetric in both coordinate directions, were examined. Influence of various structural properties (magnitude and type of eccentricity, torsional stiffness, stiffness and strength of connections and structural system) on seismic response was studied. Different accelerograms were used. The investigated response parameters were predominantly displacements (deformations) and ductility [COBISS.SI-ID 1282145]
Tipologija: Mentor pri doktorskih disertacijah
COBISS ID 1282145 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56