Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 12887001 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vlado STANKOVSKI // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2001
Citat: STANKOVSKI, Vlado, SMRKE, Dragica. Computer systems for determination od pressure distribution in the hip joint articular surface : validation and results = Računalniška sistema za opredeljevanje porazdelitve tlaka na kolčni sklepni površini : preizkus in rezultati. Radiol. oncol. (Ljubl.), March 2001, letn. 35, št. 1, str. 17-19.
Povzetek: Background. In this work, we describe the computer systems Viprecox and ActiveContours that are used in the process of realistic estimation of some biomechanical parameters of the hip joint, including the maximal value of the stress in the hip joint p max. The computer system Active Contours uses standard anteroposterior radiographs of the whole pelvis and both hips for itscalculations and Viprecox in its kernel uses a relatively simple three-dimensional mathematical model of stress distribution in the hip-joint articular surface which has been extensively elsewhere (e.g. Iglič 1996). Material and methods. Both state-of-the-art computer systems were tested by analysing the calculated values of p max for 81 patients (37 males and 44 females). Conclusions. In this way we prove that the described computer systems can be used for the determination of the contact stress distribution from standard AP radiographs.

Izhodišča. V delu sta opisana računalniška sistema Viprecox in Active Contours, ki ju uporabljamo v procesu ocenjevanja nekaterih biomehanskih parametrov kolčnega sklepa vključno z največjo vrednostjo tlaka v kolčnem sklepu p max. Ra;unalniški sistem Active Contours za svoje izračune uporablja standardne antero-posteriorne rentgenograme cele medicine in obeh kolkov. Aplikacija Viprecox v svojem jedru uporablja relativno enostaven tridimenzionalen matematični model porazdelitve tlaka na kolčni sklepni površini, ki je podrobno predstavljen drugje (npr. Iglič 1996). Material in metode. Oba računalniška sistema smo preizkusili tako, da smo analizirali izračunane vrednosti p max za 81 bolnikov (37 moških in 44 žensk). Zaključki. Pokazali smo, da sta opisana sistema uporabna pri določanju porazdelitve kolčnega sklepnega tlaka iz standardnih anteroposteriornih AP rentgenogramov. [COBISS.SI-ID 12887001]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 12887001 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56