Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1302369 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2000
Citat: DUHOVNIK, Janez. EC 1 - osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije = EC 1 - basis of design and actions on structures. Gradb. vestn., april 2000, let. 49, str. 87-100.
Povzetek: Skupina standardov z delovno oznako EN(V) 1991 (Eurocode 1 ali skrajšano EC 1) vsebuje poleg navodil o osnovah projektiranja tudi vse tiste dele, ki obravnavajo določanje vplivov na konstrukcije. V članku je na kratko povzeta vsebina teh delov, predstavljene pa so tudi najpomembnejše razlike med sedanjimi in novimi standardi

The group of standards with the working title EN(V) 1991 (Eurocode 1 or abbr. EC 1) involves beside the instructions of basis of design all those parts, which deal with the determination of actions on structures as well. The contents of all parts is summarised in short, and the most important differences among actual and new standards are presented in the paper [COBISS.SI-ID 1302369]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 1302369 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56