Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1331041 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Tatjana ISAKOVIĆ // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2001
Citat: MUHIČ, Alenka. Ocena potresne odpornosti značilnega cestnega armiranobetonskega nadvoza, projektiranega po standardu Eurocode 8/7 : diplomska naloga št. 1418. Ljubljana: [A. Muhič], 2001. 80 f., ilustr.
Povzetek: V okviru nacionalnega programa gradnje avtocest je prišlo do pospešene gradnjesistema avtocest in spremljajočih premostitvenih objektov. Vendar je bils skrb za potresno varnost posvečena predvsem gradnjo viaduktov, manj pamanjšim objektom (nadvozom in podvozom). Zato ta naloga obravnava nekaj vidikov potresne varnosti značilnih cestnih armiranobetonskih nadvozov. Seznanili smo se z obstoječo prakso zagotavljanja potresne varnosti takšnih objektov, prikazali smo postopek projektiranja, ki ga zahtevajo novi evropski standardi in ocenili varnost tako prok=jektiranega nadvoza. [COBISS.SI-ID 1331041]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1331041 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56