Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1389921 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Peter KANTE // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2001
Citat: KANTE, Peter, FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana. Modeliranje potresnega odziva armiranobetonske stene = Modelling of the seismic response of a RC structural wall. Gradb. vestn., maj 2001, let. 50, str. 120-126, ilustr., graf. prikazi.
Povzetek: Predstavljena je študija neelastčnega dinamičnega odziva armiranobetonske konzolne stene v okviru mednarodnega projekta CAMUS 3. Eksperimentalni preizkus stene je bil izveden v Franciji. Stena je bila projektirana po evropskem standardu EC8. V začetku smo sodelovali pri vnaprejšnji napovedi odziva, ne da bi poznali eksperimentalne rezultate. S to napovedjo smo preizkusili standardne računske modele, ki jih uporabljamo na fakulteti, še zlasti model elementa z več navpičnimi vzmetmi. Po prejemu eksperimentalnih rezultatov smo model dodatno kalibrirali. Sklenemo lahko z ugotovitvijo, da smo z razmeroma preprostimi računskimi modeli relativno uspešno napovedali osnovne značilnosti obnašanja stene pri močni potresni obtežbi, z izjemo stanja tik pred porušitvijo

The results of the analysis of the inelastic seismic response of a RC structural wall, obtained in the frame of the international project CAMUS 3, are presented. The structural wall was designed according to the European standard EC8. Experimental tests of the wall were made by the organizers of the project in France. At the beginning we made the blind prediction of the behavior of the wall, without knowing the results of the experiment. The main goal of the prediction was to verify the standard mathematical models used at the faculty. The modified multiple-vertical-line element model (MVLEM) was used in the study. After the experimental results had been known, the model was adequately modified. The results prove that the relatively simple model has been able to predict global characteristics of the highly inelastic seismic response of the wall, with the exception of the behaviour close to the failure [COBISS.SI-ID 1389921]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 1389921 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56