Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1402139 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Aleš MIHELIČ // 2.08 Doktorska disertacija
Leto: 1996
Citat: MIHELIČ, Aleš. Računalniško podprto optimiranje pri procesih hladnega masivnega preoblikovanja : disertacija, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Doktorske disertacije, 169). Ljubljana: [A. Mihelič], 1996. 116 f., ilustr.
Povzetek: V disertaciji je obravnavana optimizacija oblike matric pri procesih hladnega masivnega preoblikovanja, oz. natančneje pri procesih hladnega vlečenja žic in palic. Matematični model za optimizacijo temelji na metodi nelinearnega matematičnega programiranja, pri čemer je diskretiziran problem obravnavan skladno z metodologijo končnih elementov. Geometrija profila matrice je popisana s polinomsko funkcijo, katere koeficienti so optimizacijske spremenljivke. V disertaciji sta obravnavana dva problema in sicer; minimizacija potrebne preoblikovalne energije in maksimizacija stopnje redukcije. Pri optimizaciji so upoštevane tehnološke in geometrijske omejitve, ki jih mora optimalna rešitev zadovoljevati. V delu je prikazano nekaj primerov optimizacije, pri čemer je v primerih, kjer so takšne rešitve dosegljive, tudi narejena primerjava dobljenih optimalnih rešitev z rezultati drugih avtorjev.

In this thesis the tool design optimiyation in steady-state extrusion processes, or more precisely in cold wire and rod drawing processes, is considered. The mathematical model for the optimization is based on the non-linear mathematical programming techniques and the discretization of the problem is done using the finite element method. The die geometry is adequately parametrized, according to the polynomial representation. The polynomial coefficients are treated as design variables in the optimization. In the thesis two different optimization problems are considered. Namely, the minimization of the forming energy consumption and the maximization of the possible area reduction are taken into account. The optimization is also subjected to some real technological and die geometry constraints. At the end, some of the numerically obtained optimal results are presented and in cases where such solutions are available the results are compared to the solutions obtained by other authors. [COBISS.SI-ID 1402139]


Tipologija: 2.08 Doktorska disertacija
COBISS ID 1402139 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56