Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1522785 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 2001
Citat: KOVAČIČ, Iztok. XML-tehnologija: temelj učinkovite izdelave zanesljivih kompleksnih programov. V: DUHOVNIK, Janez (ur.), TURK, Žiga (ur.), CEROVŠEK, Tomo (ur.). Gradbena informatika 2001 : (ob 30 letnici inštituta IKPIR) : zbornik seminarja, Ljubljana, december 2001. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2001, str. 61-68.
Povzetek: V prispevku je XML-tehnologija predstavljena kot temelj za bolj učinkovite informacijske sisteme na področju inženirstva. Standard XML-Schema omogoča specifikacijo XML-dokumentov na nivoju podatkovnih tipov, kot jih poznajo standardni programski jeziki. Izboljšana razvojna programska orodja, spletni servisi in uveljavljena XML-tehnologija bodo omogočili večje pristojnosti računalniškim programom, ki bodo več nalog opravljali sami brez sodelovanja ljudi, kar bo temelj njihove večje učinkovitosti

XML-technology was presented as the basis for the more efficient engineering information systems. The XML-Schema W3C standard enables the specification of XML-documents using the same datatypes as common programming languages. Better development tools, web services and widely accepted XML-technology will give greater competence to computer programs, which could preform more tasks alone without human interference [COBISS.SI-ID 1522785]


Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 1522785 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56