Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1544801 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2001
Citat: LAPAJNE, Janez, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, ZUPANČIČ, Polona. Nova karta potresne nevarnosti - projektni pospešek tal namesto intenzitete = New seismic hazard map - intensity replaced by design ground acceleration. Gradb. vestn., junij 2001, letn. 50, str. 140-149, ilustr.
Povzetek: Za potresno odporno gradnjo je v Sloveniji še vedno v veljavi Pravilnik (z dopolnitvami) o tehničnih normativih za graditev objektov visoke gradnje na seizmičnih območjih (UL SFRJ 31/1981, 49/1982, 52/1990), ki predpisuje za projektiranje "navadnih stavb" uporabo seizmološke karte, ki kaže vrednosti potresne intenzitete za povratno dobo 500 let (Seizmološka karta SFR Jugoslavije in tolmač, 1987). Ta karta se z ustrezno zvezo med vrednostmi intenzitete in projektnega pospeška tal lahko uporablja tudi kot karta projektnega pospeška tal skupaj s slovenskim predstandardom, ki ga je leta 1995 izdal Urad RS za standardizacijo in meroslovje kot vzporedno in priporočeno možnost za projektiranje in ki je z metodo platnice privzet del evropskega predstandarda Eurocode 8 iz leta 1994 (CEN, 1994). V začetku leta 2002 bo predvidoma stopil v veljavo na popravljenem evropskem predstandardu temelječi slovenski predstandard, ki bo pretvorbo intenzitete v projektni pospešek tal nadomestil z neposredno uporabo karte projetnega pospeška tal, ki,jo objavljamo v tem prispevku. Slednja se že sedaj lahko uporablja za prostorsko in urbanistično načrtovanje, za ocene potresne ogroženosti pri pripravi ukrepov zaščite in reševanja, v zavarovalništvu in v raznih raziskavah ter za druge potrebe. Objava nove karte je tudi predhodna informacija projektantom za pripravo novih projektov

According to the current legislation, the official seismic hazard map of Slovenia is the intensity map for return period of 500 years (1987). As suggested by Slovenian prestandard of Eurocode 8 (CEN, 1994), the design ground acceleration may also be used. For this purpose an empirical relationship between intensity and design ground acceleration is applied. It is expected, that the improved version of the Slovenian prestandard will come into force in the beginning of the next year. The new map is calculated with the improved (Frankel, 1995) approach of spatially smoothed seismicity [COBISS.SI-ID 1544801]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 1544801 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56