Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1609348 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2004
Citat: KILAR, Vojko. Trendi razvoja in projektiranja sodobnih konstrukcij stavb = Development and project planning trends in the modern construction of buildings. V: ŠKRABA, Barbara (ur.). Simpozij Družba, prostor, graditev, 19.5. 2004, Ljubljana. Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Ljubljana: Inženirska zbornica Slovenije, 2004, str. 151-157, ilustr.
Povzetek: Članek povzema nekatere glavne trende razvoja in projektiranja sodobnih konstrukcij stavb. V prvem delu je prikazana groba delitev vseh obstoječih stavb v Sloveniji glede na namen uporabe. V nadaljevanju je podrobneje prikazana uporaba materialov nosilnih konstrukcij v obstoječih stanovanjskih stavbah, pri čemer je kot razpoložljivi vir podatkov upoštevan Popis prebivalcev, gospodinjstev in stanovanj s strani Statističnega urada Republike Slovenije v letu 2002. Trend uporabe materialov nosilnih konstrukcij je razviden iz primerjave med stavbami grajenimi v zadnjih nekaj letih (po letu 2000) in stavbami grajenimi pred tem. Izrazito je opazno povečanje uporabe betonskih in lesenih konstrukcij. V nadaljevanju je obravnavana starost stavb in iz nje izhajajoča potreba po prenovi, ki se kaže kot ena od obsežnejših nalog, ki so pred nami v naslednjih letih. Ugotovitve, ki so zbrane za stanovanjske stavbe, lahko posplošimo tudi na nosilne konstrukcije nestanovanjskih stavb, kot so npr. poslovne, industrijske in druge stavbe. V nadaljevanju so navedeni nekateri pozitivni in negativni splošni trendi gradnje in projektiranja stavb. Poseben razdelek, s poudarkom na komunikaciji in sodelovanju med arhitektom-projektantom in gradbenikom konstrukterjem, kritično obravnava trende sodobnega projektiranja stavb in sodelovanja med strokami. V zaključnem delu so podane vizije možnih izboljšav sodelovanja, ki jih načeloma predstavlja trenutno le deloma izvedena izdelava povzetkov in razlag glavnih členov gradbenih predpisov Eurocode za potrebe arhitektov.

The paper summarizes various development and project planning trends in the modern construction of buildings. The first part presents a rough division of the existing buildings in Slovenia with respect to purpose of use. This is followed by a more detailed presentation of the use of materials in load-bearing construction in existing residential buildings, in which the 2002 Directory of Residents, Businesses and Residences by the Statistical Office of the Republic of Slovenia is used as a source of available data. The trend of materials use in load-bearing construction is evident from the comparison between buildings built in the last few years (after 2000) and buildings built before then. There is a marked increase in the use of concrete and wood construction. This is followed by a discussion of the age of buildings and from this the increasing need for renovation, which is going to be one of the more extensive tasks we shall face in the coming years. The findings collected on residential buildings can also be extrapolated to load-bearing construction in non-residential buildings, such as commercial, industrial and other buildings. This is followed by a presentation of various positive and negative general trends in building construction and planning. A special section [COBISS.SI-ID 1609348]


Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1609348 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56