Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1627745 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1974
Citat: ŠUKLJE, Lujo, KOVAČIČ, Iztok. The role of the effective stress speed in the consolidation analysis = Konsolidacijska analiza glede na odvisnost reoloških odnosov od hitrosti efektivnih tlakov. Acta geotech., 1974, št. 51/53, str. 233-240, graf. prikazi.
Povzetek: The rheological relationships R(e, ...)=0 have been considered as obtained by differentiating the equation of time lines being straight and equidistant in the (log ...) coordinate system. Presented have been comparisons of the numerical computation of isochrones, pore-pressure versus time and void-ratio versus time plats at either considering or neglecting the term with the effective stress speed ... in the rheological relationship. The influences of this term onto the consolidation process has been proved to be negligibly small. From the available experimental data it could not be ascertained either.

Upoštevani so reološki odnosi R(e, ...)=0, ki se dobe z odvajanjem enačbe istočasnih premih, vzporednih in ekvidistantnih v koordinatnem sistemu (log ...). Prikazane so primerjave numeričnih izračunov izohron ter časovnih sovisnic parnih tlakov in količnikov por pri alternativnem upoštevanju ali zanemarjanju člena ... v reoloških odnosih. Izkazalo se je, da je vpliv na konsolidacijo zanemarljivo majhen. Tudi z razpoložljivimi eksperimentalnimi podatki se ni dal dokazati [COBISS.SI-ID 1627745]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1627745 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56