Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 171111 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1998
Citat: BRANK, Boštjan. Končni element višjega reda za linearno analizo debelejših večslojnih kompozitnih lupin in sendvič plošč = Higher-order finite element for linear analysis of multilayered composite shells of moderate thickness and sandwich plates. V: ŠTOK, Boris (ur.). Kuhljevi dnevi '98, Logarska dolina, Slovenija, 1.-2. oktober 1998. Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 1998, str. 49-56.
Povzetek: Članek prikazuje nekatere vidike natančnejše analize večslojnih kompozitnih lupin in sendvič plošč - t.j. takšne analize, ki nam poleg globalnih podatkov lahko dovolj natančno določi tudi lokalen razpored pomikov in (prečnih strižnih) napetosti po debelini laminata. Izpeljani matematični model spada med t.i. teorije lupin višjega reda. Njegovi osnovni značilnosti sta: predpostavka o cik-cak variaciji pomikov po debelini laminata ter uporaba Reissnerjevega mešanega variacijskega principa, v okviru katerega predpostavimo potek prečnih strižnih napetosti po posameznem sloju ter zadovoljimo zahtevo po zveznosti medlaminarnih strižnih napetosti. Model je preveden v trivozliščni, večslojni, mešani končni element s sedmimi vozliščnimi prostostnimi stopnjami.

The paper presents some aspects of the refined analysis of multilayered composite shells and sandwich plates. Such analysis allows us to accurately determine the distribution of displacement and (transverse shear) stresses trough the laminate thickness. On the side of the shell theory we adopt a higher-order shear-deformation shell model based on: an assumption of zig-zag(i.e. layer-wise linear) variations of displacement field trough the thickness, and a Reissner`s mixed variational formulation which allows an introduction of independent transverse shear fields in each layer and an enforcement of the interlaminar shear stress continuity. The model is transformed to the four-noded, mixed, multilayered, shell finite element with seven degrees of freedom per node. [COBISS.SI-ID 171111]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 171111 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56