Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 17434373 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 1983
Citat: ZADNIK, Branko. Dinamična analiza betonskih težnostnih pregrad : magistrska naloga. Ljubljana: [B. Zadnik], 1983. 168 str., graf. prikazi, tabele.
Povzetek: Tematika, obdelana v delu, se nanaša na dinamično analizo betonskih težnostnih pregrad. Podan je pregled inženirske seizmologije, ki obravnava širše področje lokacije objekta kot izvor potresne obtežbe. Vpliv vode v akumulaciji na pregrado je obdelan z Westergaardovo teorijo. Študirana je interakcija pregrade in zemeljskih tal z metodo končnih elementov in uvedbo podpornih vzmeti, ki nadomestijo zemljino. V splošnem so analize izvedene na trikotnem preseku pregrade, ki je tipičen predstavnik te vrste zajezitvenih zgradb. problematika je prikazana tudi na konkretnem objektu HE Mavčiče, strojnični del, za katerega je ugotovljeno, da je s potresnovarnega stališča pravilno zasnovan. V delu sta uporabljena program SAP IV za numerični del in program RISAP za grafično predstavitev rezultatov, ki je bil razvit v sklopu te naloge.

The work deals with dynamic analysis of concrete gravity dams. A survey of engineering seismology is presented. It concerns a wider sphere of object location as a source of an earthquake. Wastergaard's theory is used in the water influence in accumulation on the dam. The soil-structure interaction is studied with the method of finite elements, and springs which substitute the soil are introduced. In general the analyses are made on triangular section of the dam, which is a typical of this kind of structure. The problems is also showed on a actual object of Hydropower plant Mavčiče, engine part, for which it is stated that it is correctly designed from the stand point of the eartquake resistance. In the work the well known programme SAP IV for numerical calculations and the newly developed programme RISAP for graphical presentation of results have been used. [COBISS.SI-ID 17434373]
Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 17434373 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56