Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 179303 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1998
Citat: ŽNIDARIČ, Jaš, PERUŠ, Iztok. Določanje ratinga poškodovanosti za betonske cestne mostove. V: AŠANIN-GOLE, Pedja (ur.). 4. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 26.-28. oktobra, 1998. Zbornik referatov. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1998, str. 463-470.
Povzetek: Predstavljena je dopolnjena metodologija določanja ratinga poškodovanosti betonskih konstrukcij, ki je bila v preteklih letih, za potrebe ocenjevanja stanja cestnih mostov v Sloveniji, izdelana v ZAG. Metodologija temelji na številčni oceni poškodb, ugotovljenih pri rednih oz. glavnih pregledih mostov. Rating poškodovanosti pa je, za razliko od drugih v svetu uporabljenih metod, razmerje med dejansko vsoto številčnih ocen za ugotavljanje poškodbe in referenčno vsoto številčnih ocen za vse potencialne poškodbe dogovorjene jakosti in razširjenosti na enaki konstrukciji. Prikazan je primer izračuna ratinga poškodovanosti s posebnim modulom računalniškega programa, ki je bil pripravljen v ZAG za zajemanje in obdelavo podatkov pri pregledu mostov.

The revised methodology for determination of the condition rating for concrete structures, as developed in the recent years by the Slovenian Building and Civil Engineering Institute (ZAG) for the assessment of road bridges in Slovenia is presented. The methodology is based on the numerical evaluation of deterioration types detected during regular inspection of bridges, expressed by the damage value. The condition rating in shen the ratio between the sum of damage values related to the detected damage types of the true degree and extent and the reference sum of damage values related to all potential damage types of a conventional degree and extent, which could be expected on the same observed structure. An example of calculation of the condition rating by using a special modul of a computer program, set up in ZAG for the purpose of acquisition and procesing of bridge inspection data is also shown. [COBISS.SI-ID 179303]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 179303 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56