Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1810820 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.03 Predhodna objava
Leto: 2005
Citat: KILAR, Vojko, SLAK, Tomaž. Primerjava obnašanja regularnih in neregularnih konstrukcij pri potresni obremenitvi = Comparison of the behaviour of regular and irregular structures under earthquake loads : raziskava, research. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2005, [Št.] 1, str. 68-69, ilustr.
Povzetek: Vrsta predpisov, zahtev, smernic in priporočil v predpisih o gradnji stavb na potresnih območjih poudarja pomembnost tako v orisu kot v po višini čim bolj pravilnih (to ne pomeni nujno simetričnih) konstrukcij stavb. Kot negativne se obravnavajo vsake večje prekinitve vertikalnih nosilnih elementov kot tudi vsake večje spremembe togosti v posameznih etažah. Ob pregledu sodobnih konstrukcij stavb pa lahko ugotovimo, da se kreativnost sodobnega arhitekturnega izraza običajno izogiba uporabi preprostih regularnih oblik in se rada zateka k oblikam, ki so s konstrukcijskega stališča neregularne. Uporaba neregularnih konstrukcij v predpisih sicer ni izrecno prepovedana, pomembno pa se je zavedati, da so takšne konstrukcije načeloma dražje, manj varne in posledično nekonkurenčne.

Various regulations, demands, guidelines and recommendations stipulated in building legislature for construction in earthquake prone areas state the importance of regular building structures, both in layout and heights (which doesn't mean they are necessarily symmetrical). All larger discontinuity of vertical load-bearing elements, just as any significant changes in rigidity of particular floors, is seen as negative. Upon a review of contemporary building structures we can nevertheless establish that creativity in contemporary architectural expression usually refrains from using simple regular forms and likes to take recluse in forms, which are, from the structural attitude, irregular. Use of irregular structures is not strictly prohibited in regulations, but we have to be aware that such structures are in principal more expensive, less safe and consequentially less competitive. [COBISS.SI-ID 1810820]
Tipologija: 1.03 Predhodna objava
COBISS ID 1810820 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56