Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1811076 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.03 Predhodna objava
Leto: 2005
Citat: SLAK, Tomaž, KILAR, Vojko. Arhitekt in zasnova potresno odpornih stavb po predpisu Eurocode 8 = The architect and the layout of earthquake resistant buildings according to the regulation Eurocode 8 : raziskava, research. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2005, [Št.] 1, str. 74-75, ilustr.
Povzetek: Raziskava se loteva široke problematike zasnove konstrukcij v arhitekturi in izhaja iz predpostavke, da sta za izdelavo v potresnem smislu odporne konstrukcije potrebna konstruktor in arhitekt. Naloga obširno povzema rezultate raziskav zadnjih let in se sistematično loteva poglavij kot so: razlage osnovnih pojmov potresnega inženirstva, pristop arhitekta, pristop gradbenika, problemi pri njunem sodelovanju, zgodovinsko ozadje ipd. V raziskavi je zbranih večina predpisov in pravil, ki jih mora arhitekt upoštevati pri zasnovi potresno odporne stavbe in ki izhajajo iz novih standardov Eurocode 8, tokrat v celoti. Problematika je obravnavana na nivoju idejnega projekta, kjer mora biti arhitekt čimbolj samozadosten ter na nivoju projekta za PGD/PZI, kjer mora sodelovati z gradbeniki. V tem primeru mora arhitekt v osnovi poznati zahteve tehničnih strok in obvladati načine za njihovo vključevanje v končni projekt.

The research tackles the very wide issue of structural concepts in architecture and stems from the hypothesis that the production of earthquake resistant structures demands both a structural engineer and an architect. The research gives an expansive summary of results of several years of research and systematically deals with various topics, such as: explanations of basic terms of earthquake engineering, architect's approach, structural engineer's approach and problems linked to their cooperation, historical background of the issue etc. The research brings a collection of stipulations, regulations and rules, which an architect-designer should respect when planning the concept of an earthquake resistant building, and which emerge, this time fully, from the new Eurocode 8 standard. The issue is dealt with on the level of the idea proposal, where the architect-designer has to be as self-sufficient as possible, and the level of project for obtainment of building permit and building itself, where an architect has to cooperate with civil engineers. In this case it is necessary that the architect, as project leader, basically has knowledge about demands of technical professions and masters methods of their integration in the final project. [COBISS.SI-ID 1811076]
Tipologija: 1.03 Predhodna objava
COBISS ID 1811076 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56