Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 195937 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Frano DAMJANIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1996
Citat: GOTOVAC, Blaž, KOZULIĆ, Vedrana, DAMJANIĆ, Frano. Numerična analiza geotehničnih nalog s pomočjo programskega paketa SIGMA. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 8. seminarja, Ljubljana, junij 1996. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1996, str. 77-86, graf. prikazi.
Povzetek: V prispevku je predstavljen programski paket SIGMA,ki je razvit za nelinearno analizo različnih inženirskih nalog. Glavni program SIGMA s pripadajočimi pre- in procesorjem predvsem omogoča interaktivno numerično simulacijo praktičnih geotehničnih nalog. S postopnim zvišanjem obtežbe, ki simulira faze grajenja, se lahko spremljajo spremembe v zemljini. Lahko se opazujejo spremembe napetostno-deformacijskega stanja, katere nastajajo zaradi izkopa v zemljini. Razpoke med kompaktnimi bloki hribine se zelo realistično modelirajo s stičnimi končnimi elementi. Elasotplastičen model mehanskega obnašanja materiala omogoča določanje con plastičnih deformacij ter kritično obtežbo, pri kater nastaja plastičen zlom konstrukcije ali zemljine. Na ta način se lahko dobi ocena realnega varnostnega faktorja. Možnosti praktične uporabe programskega paketa SIGMA so prikazane s pomočjo rezultatov analize več praktičnih primerov
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 195937 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56