Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1960033 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.04 Strokovni članek
Peter FAJFAR // 1.04 Strokovni članek
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2003
Citat: ČAUŠEVIĆ, Mehmed, FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana. Proračun vijadukta na djelovanje sila potresa prema Eurokodu 8/2. Građevinar, 2003, vol. 55, br. 3, str. 137-147, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1960033]


Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 1960033 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56