Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 21180677 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1999
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana, FISCHINGER, Matej. Metode potresne analize viaduktov v standardu Eurocode 8/2 = Methods of Eurocode 8/2 based seismic analysis of viaducts. Gradb. vestn., junij, julij 1999, let. 48, št. 6/7, str. 141-146, graf. prikazi.
Povzetek: V članku podajamo kritično oceno uporabnosti različnih metod analize, ki jih predvideva standard Eurocode 8/2. Te metode smo analizirali na primeru tipičnega viadukta in s parametrično študijo večjega števila poenostavljenih konstrukcij. Najbolj pomembne ugotovitve te študije so: a)Elastična modalna analiza je v večini primerov dovolj uspešna. b)Poenostavljene statične metode lahko uporabljamo le pri zelo enostavnih konstrukcijah. Pri oceni enostavnosti si lahko pomagamo s predlaganim indeksom regularnosti. c)Pomike bolj pomembnih objektov je smiselno oceniti z nelinearno dinamično analizo

The critical estimation of various methods of the analysis, which are proposedby Eurocode 8/2, is presented in the paper. These methods were analysed on the example of the typical viaduct and within the parametric study of numerous simplified structures. The most important conclusions are: a) The elastic modal analysis is successful in most of the cases. b) The simplified static methods can be used for the analysis of simple structures, only. For estimation of the simplicity, the index proposed in the paper could be used. c) The non-linear dynamic analysis is recommended for estimation of displacement in the important structures [COBISS.SI-ID 21180677]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 21180677 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56