Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 21181445 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1999
Citat: ŠELIH, Jana. Uporaba in trajnost cementnih materialov v odlagališčih nizko in srednje radioaktivnih odpadkov = The use and durability of cement materials in low-intermediate radioactive waste disposals. Gradb. vestn., junij, julij 1999, let. 48, št. 6-7, str. 173-180.
Povzetek: Članek predstavlja del modela za oceno varnosti odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO), ki obravnava umetne pregrade iz betona oz. cementnih materialov. Opisane so funkcije betona v umetnih pregradah, najpomembnejši agresivni vplivi okolja ter spremljajoči procesi v materialu. Posebno pozornost posveča članek dejavnikom, ki vplivajo na trajnost in odpornost betona, ki so specifični za odlagališča NSRAO in se ne pojavljajo v konvencionalnih betonskih objektih

A part of the safety assessment model for low-inter-mediate radioactive waste disposals dealing with concrete engineering barries is presented. Main functions of concrete, the most important environmental influences and accompanying processes in the material are described. Special attention is directed to the factors influencing concrete durability and resistance that are not encountered in conventional concrete objects
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 21181445 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56