Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2271364 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2009
Citat: PETROVČIČ, Simon, GUGGENBERGER, Werner, BRANK, Boštjan. Jekleni silosi za sipke materiale : 1. del - vplivi pri polnjenju in praznjenju = Steel silos for particulate solid materials : part 1 - actions at filling and discharge. Gradb. vestn., mar. 2009, letn. 58, št. 3, str. 70-78, ilustr.
Povzetek: V članku obravnavamo osno-simetrične jeklene silose, ki so namenjeni shranjevanju sipkih materialov. Pokažemo, kako se po Evrokodih določi vplive (pritiske) na stene silosa med polnjenjem in praznjenjem. Postopke, ki jih za določitev pritiskov predpisuje standard EN 1991-4, podamo v nekaj korakih in diagramih potekov. V spremljajočem članku (2.del) pokažemo, kako se določi membranske sile v silosu in podamo primer izračuna pritiskov in membranskih sil.

The paper addresses axisymmetric steel silo structures used for the storage of particulate solid materials. It is shown how to determine actions (pressure loads) on silo walls during the filling and discharge according to EN Eurocodes. The procedures given in EN 1991-4 are presented in several steps and flowcharts. The determination of membrane forces in a silo structure and an illustrative example are given in an accompanying paper (part 2). [COBISS.SI-ID 2271364]


Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 2271364 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56