Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 239713 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1997
Citat: DUHOVNIK, Janez. Prvi slovenski predstandardi za vplive na konstrukcije. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 19. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 16. - 17. oktober 1997. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 1997, str. 101-108, ilustr.
Povzetek: V članku so predstavljeni prvi slovenski predstandardi iz skupine Eurocode 1 za osnove projektiranja in vplive na konstrukcije, ki jih je delovna skupina USM/TC KON/WG1 pripravila za sprejem na tehničnem odboru Konstrukcije pri Uradu za standardizacijo in meroslovje Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Poleg splošnega prvega dela o osnovah projektiranja so sedaj v postopku sprejemanja še standardi za gostote, lastno težo in koristne obtežbe, obtežbe snega in vplive vetra. Standardi bodo sprejeti po metodi platnice. Opisana je vsebina predstandardov s poudarkom na določilih v nacionalnih dokumentih

The paper presents the first Slovenian prestandards of group Eurocode 1: basis of design and actions on structures, which are prepared for the discussion at the Technical Commitee Structures at the Standards and Metrology Institute of Ministry of Science and Technology of Republic of Slovenia. Beside of general first part on the basis of design, the standards on the densities, self weight and imposed loads, snow loads and wind actions are in the procedure of the acceptance. The standards will be accepted by the method of cover. The contents of the standards with the emphasis on the provisions in the national documents are described [COBISS.SI-ID 239713]


Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 239713 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56