Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 239969 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1997
Citat: REFLAK, Janez, DAMJANIĆ, Frano. Sanacija poliestrskega rezervoarja za fosforno kislino v Luki Koper. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 19. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 16. - 17. oktober 1997. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 1997, str. 161-167, ilustr.
Povzetek: V prispevku je prikazan projekt sanacije konstrukcije 750 m3 poliestrskega rezervoarja za fosforno kislino v Luki Koper. Sanacija je bila nujna zaradi rešitev konstruktivnih razpok, ki nastajajo okoli spoja vertikalne obročne stene in dna rezervoarja. Koncept sanacije rezervoarja temelji na izdelavi novega ustreznega dna ter togega spoja dna in obstoječe vertikalne stene rezervoarja. Tehnologija izdelave in način spajanja novih in obstoječih poliestrskih laminatov je zahteval specifične rešitve

The procedure how to strengthen and repair the structure of 750 m3 reservoir for the storage of phosphor acid in Luka Koper is presented in the paper. The repair was necessary due to crack appearance at the connection of cylindrical shell wall and the bottom of the reservoir. The concept of strengtheninng and repair of the reservoir is based on stiff connection of new bottom with the existing vertical cilyndrical shell wall of the reservoir. The technology of the connection of new and existing polyester laminates demanded specific solutions [COBISS.SI-ID 239969]


Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 239969 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56