Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3113057 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jaka ZEVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Janez LAPAJNE // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matjaž DOLŠEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2006
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana, FAJFAR, Peter, ZEVNIK, Jaka, DOLŠEK, Matjaž, LAPAJNE, Janez, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, POLJAK, Marijan. Študije in modelne preiskave potresne ranljivosti in predlogi tehnologije potresne utrditve za stebre viadukta Ravbarkomanda in sorodno konstruirane premostitvene objekte : Analitični del. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2006. 92 str., 21 pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3113057]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 3113057 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57