Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 315233 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1997
Citat: FAJFAR, Peter, GAŠPERŠIČ, Peter, DROBNIČ, Dušica. A simplified nonlinear method for seismic damage analysis of structures. V: FAJFAR, Peter (ur.), KRAWINKLER, Helmut (ur.). Seismic design methodologies for the next generation of codes : proceedings of the International Workshop on Seismic Design Methologies for the Next Generation of Codes, Bled, Slovenia, 24-27 June 1997. Rotterdam; Brookfield: A. A. Balkema, cop. 1997, str. 183-194, graf. prikazi.
Povzetek: The basic features of the N2 method, a relatively simple nonlinear method for seismic damage analysis developed at the University of Ljubljana, are: the use of two separate mathematical models, the application of the response spectrum approach, the push-over analysis, and the use of a damage model which includes cumulative damage. In the paper, after a veryshort summary of the computational procedure, the recent advances in the development of the N2 method are presented. They include the extensions of the applicability of the method to infilled frame structures and to bridges. Comparison with experimental results obtained at the ELSA in Ispra as well as with results of nonlinear dynamic analyses are shown. The possibility of the extension of the method to the analysis of asymmetric buildings is briefly addressed

N2 je relativno enostavna nelinearna metoda za analizo poškodovanosti konstrukcije zaradi potresnih obremenitev,ki je bila razvita v IKPIR-u. Osnovne značilnosti metode so: uporaba dveh ločenih matematičnih modelov, uporaba spektrov odziva, nelinearna statična analiza pri monotono naraščajoči vodoravni obtežbi in uporaba modela poškodovanosti, ki vključuje kumulativne poškodbe. V članku je po kratkem povzetku metode prikazana razširitev uporabnosti metode na okvire s polnili in na mostove [COBISS.SI-ID 315233]
Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 315233 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56