Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 325479 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1999
Citat: LEGAT, Andraž, ŠELIH, Jana, STRUPI-ŠUPUT, Jerneja, TURIČNIK, Milena, LEBAN, Mirjam, ČAVLEK, Katarina, KUHAR, Viljem, VIRANT, Martin. Uporabnost inhibitorjev pri preprečevanju korozije armiranobetonskih objektov : končno poročilo raziskovalne naloge. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 1999. 29, 3 str., ilustr.
Povzetek: Z različnimi elektrokemijskimi metodami (potenciodinamična polarizacija, impedančna spektroskopija ter elektrokemijski šum) smo določali osnovne karakteristike organskih inhibitorjev. Vse elektrokemijske meritve so potekale pri laboratorijskih pogojih v vodnih raztopinah po kemijski sestavi in fizikalnih lastnostih podobnih porni vodi betona. Del raziskav smo izvedli tudi na betonskih preskušancih, predhodno ali naknadno različno obdelanih z inhibitorji ter izpostavljenih pospešenemu staranju in kontaminaciji s kloridi v korozijski komori. Ugotovili smo, da prisotnost inhibitorjev v betonu lahko upočasni ali zaustavi proces korozije jekla. Kritični parameter za pasivizacijo jekla je razmerje med koncentracijama inhibitorja in kloridov v porni vodi betona ali malte. Dodatek inhibitorja k betonu ali sanacijski malti ne pokvari mehanskih lastnosti (tlačna trdnost, sprimnost) betona ali sanacijske malte. Modelirali smo tudi dva možna mehanizma delovanja inhibitorjev: vezava prostih kloridov v kvartalno sol ter zaprtje por betona z gelom. Zaenkrat lahko sklepamo, da je delovanje inhibitorjev uspešno, v kolikor so vmešani v beton ali sanacijsko malto, kjer ne pričakujemo zelo visoke koncentracije s kloridi. V primeru zelo komtaminiranega betona (visoka vsebnost kloridov) pa je delovanje inhibitorjev v obliki za premaz neuspešno. Na podlagi naših raziskav ocenjujemo, da mora biti za pasivacijo jekla vsebnost inhibitorja vsaj 2-krat višja od vsebnosti kloridov v vodi betona. Rezultati opravljenih elektrokemijskih meritev kažejo, da je v primerih, ko je inhibitor dodan šele, ko so že formirani korozijski produkti, kritično razmerje višje. Rezultati v tem poročilu dokazujejo, da odgovor o uporabnosti inhibitorjev korozije v betonu ni enoličen in ne enostaven.
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 325479 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56