Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 329569 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.07 Objavljeno vabljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1995
Citat: FISCHINGER, Matej. Izkušnje zadnjih potresov in njihov vpliv na razvoj potresnega inženirstva. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), KRŽIČ, F... (ur.). Zbornik 17. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 10. - 11. oktober 1995. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 1995, str. 303-307, graf. prikazi.
Povzetek: Izkušnje močnih potresov preteklega desetletja od Mexico City-ja (1985) do Kobeja (1995) so nas mnogo naučile in močno vplivale na razvoj potresnega inženirstva. Prispevek je pripravljen kot komentar seriji diapozitivov, ki jih je avtor posnel po teh in drugih potresih. Vsebuje zaključke glede konstrukcijske zasnove, uporabe različnih gradbenih materialov, projektiranja (armiranobetonskih) stavb in mostov, projektiranja temeljev protipotresnih ojačitev, potresne izolacije in socialno-ekonomskih vidikov ter analizira vpliv na gradbene predpise

Strong earthquakes of the past decade since Mexico City (1985) to Kobe (1995) have taught us many lessons which have strong influence on the development of earthquake engineering. The concept of the paper is to provide a commentary toa series of slides taken by the author after these and other earthquakes. Conclusions regarding structural systems, building materials, design of (RC) buildings and bridges, foundation design, seismic retrofit, base isolation andsocio-economic aspects are given and their influence on building codes is analysed [COBISS.SI-ID 329569]
Tipologija: 1.07 Objavljeno vabljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 329569 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56