Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 338785 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1992
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana, FISCHINGER, Matej. Povezava programov "DIANA" in "EAVEK" za račun stenastih armiranobetonskih stavb. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 6. seminarja, Ljubljana, april 1992. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1992, str. 280-285, graf. prikazi.
Povzetek: Povezava programov EAVEK in DIANA omogoča direktno dimenzioniranje stenastih armiranobetonskih stavb brez "ročnega" prenašanja vmesnih rezultatov. Z vključitvijo predprocesorja EAMODEL se izognemo tudi ponovnemu podajanju geometrije v fazi dimenzioniranja. Uporaba interakcijskih diagramov omogoča grafični prikaz postopka dimenzioniranja in izdelavo kompaktne projektne dokumentacije

Programs EAVEK and DIANA were combined to enable the direct dimensioning of reinforced concrete buildings with structural walls. No transfer of intermediate results is needed and (if preprocessor EAMODEL is used) the geometry of cross sections need not to be redefined in the phase of dimensioning. The use of interaction diagrams enables graphic representation of the dimensioning process and project documentation [COBISS.SI-ID 338785]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 338785 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56