Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 349287 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1991
Citat: TOMAŽEVIČ, Miha, LAPAJNE, Janez, SHEPPARD, Peter, BERGANT, Matevž, LUTMAN, Marjana, GODEC, Matjaž, VIDRIH, Renato. Potresna ogroženost mesta Ljubljane. Ljubljana: ZRMK: Seizmološki zavod R Slovenije, 1991. 2 zv. (24, 102 str.), ilustr.
Povzetek: V prvem delu naloge smo na petih zazidanih območjih v mestu Ljubljani ocenjevali potresno ranljivost 113 starejših stanovanjskih objektov. Oceno smo opravili s pomočjo lastne metodologije, ki smo jo preverili na 17 referenčnih objektih, kjer smo imeli na razpolago eksperimentalno in računsko preverjene podatke o potresni odpornosti objektov. V drugem delu pa je prikazana potresna nevarnost na območju mesta, nato pa izdelana na osnovi potresne lestvice MSK-78 ter klasificirane ranljivosti in starosti objektov ocena možnih posledic potresa v občini Ljubljana-Center za potres 7., 8. ali 9. stopnje. [COBISS.SI-ID 349287]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 349287 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56