Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 354913 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // Član komisije
Leto: 1993
Citat: GALIĆ, Dražen. Analiza plošč na elastični podlagi z metodo končnih elementov : magistrska naloga. Ljubljana: [D. Galić], 1993. XXVIII, 101 f., graf. prikazi.
Povzetek: U ovom radu analizirana je ploča na elastičnoj podlozi upotrebom metode konačnih elemenata. Za konačne elemente odabrani su ACM element, četveročvorni pravokutni element i QUAD element devetčvorni izoparametarski element. Ponašanje ploče je opisano s dvije teorije, teorijom tankih ploča (Kirchoffova teorija) i teorijom debelih ploča (Mindlinova teorija). ACM element je temeljen na Kirchoffovoj teoriji ploča, a QUAD element na Mindlinovoj teoriji ploča. Tlo je predstavljeno s dva modela i to Winklerovim modelom tla i Boussinesqovim modelom tla. Algoritam proračuna je temeljen na pretpostavci o jednakosti pomaka ploče i tla. Pretpostavljeno je da se kontaktni pritisci raspodjeljuju konstantno oko svakog čvora na pravokutnoj površini koja odgovara svakom čvoru. Primjenjen je iterativni algoritam za rješavanje problema negativnih kontaktnih pritisaka. Napravljeni su računalski programi kojim se analizira distribucija kontaktnih pritisaka za različite odnose krutosti ploče i tla i različita opterećenja ploče

In this work the plate on elastic foundation is analysed with using finite element method. Two elements are chosen, ACM element, four node rectangular element and QUAD element, nine node isoparametric element. The behaviour of the plate is represented with two theories, first the theory of thin plates (Kirchoff's theory), and second the theory of thick plates (Mindlin's theory). ACM element is based on Kirchoff's plate theory, and QUAD element on the Mindlin's theory. The soil is represented with two models, Winkler's modelof the soil, and Boussinesq's model of the soil. The alghoritham of the calculation is based on the assumption of the equality of the deflections of the plate and the soil. It is assumed that contact pressures are distributed constantly around each node on the rectangle which is corresponded to each node. An iterative approach is used for solving the problem of the negative contact pressures. Computer programs which are made, are used for analysing the distribution of contact pressures for various rations of the stiffnes of the plate and the soil, and various loadings of the plate [COBISS.SI-ID 354913]
Tipologija: Član komisije
COBISS ID 354913 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56