Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 388705 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Tomo CEROVŠEK // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Žiga TURK // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 1997
Citat: CEROVŠEK, Tomo. Računalniška podpora študiju potresnega inženirstva : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Cerovšek], 1997. 124 f., ilustr.
Povzetek: Omrežja so se do sedaj dokaj pogostouporabljala za prenos in širjenje učnega gradiva. Zelo redke "publikacije" pa so presegle uporabo mrež kot cenenega načina distribucije klasično predstavljenega materiala, kot so učbeniki, prosojnice, poročila in članki. Na osnovi velike zbirke diapozitivov, ki arhivirajo poškodbe objektov, nastale med nekaj najpomembnejšimi potresi zadnjih obdobij (npr. Nortthridge in Kobe), smo izdelali zbirko diapozitivov, ki vsebuje okoli 500 najbolj značilnih posnetkov. Jedro sistema so diapozitivi, ki prikazujejo nastale konstruktivne poškodbe. Za razliko od nekaterih obstoječih zbirk so vsi diapozitivi klasificirani in označeni s ključnimi besedami. Sistem omogoča brskanje in iskanje na osnovi kombinacije tehnologij zbirk podatkov in prijaznega hipertekst vmesnika. Sistem je na voljo na Internetu in CD-ROM-u

The Web has quite often been used to disseminate teaching material, however, very few "publications" have actually gone beyond using it as an inexpensive distribution channel of classically formatted and presented materials such as textbooks, overheads, reports and papers. Based on slides taken after major earthquakes such as Northridge, Mexico City and Kobe, a slide database of some 500 most descriptive slides has been created in digital form. The core of the system are slides showing the structural damage. Contrary to some of the existing libraries, all slides are commented in detail, classified and labeled with keywords. Additionally typical damage and background information is elaborated on. The system offers state-of-the art navigation, browse and search options using a combinatio of database technology and friedly Web hypertext interface. It is designed to ease the access to the knowledge which has been learned by these earthquakes. Students and engineers are free to chose their path through the system, explore the structural details thei are currently designing and learn in the process. The system is available both on the Web and on CD-ROM [COBISS.SI-ID 388705]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 388705 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57