Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 399975 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Peter FAJFAR // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1987
Citat: FISCHINGER, Matej, TOMAŽEVIČ, Miha, CAPUDER, Franc, FAJFAR, Peter, LUTMAN, Marjana, SZILACYI, Janoš. Študija potresne varnosti velikopanelnega sistema SCT. Gradb. vestn., 1987, letn. 36, št. 11/12, str. 241-248, ilustr.
Povzetek: Prikazani so rezultati raziskovalno-razvojnega projekta novega velikopanelnegasistema SCT. Najprej so opisani osnovni principi projektiranja potresno-varnih velikopanelnih sistemov kot tudi montažnih konstrukcij nasploh. Na osnovi eksperimentalnih rezultatov smo razvili analitični model inga vgradili v program DRAIN-2D-2. Raziskava je pokazala, da dobra konstrukcijska zasnova sistema omogoča skoraj monolitni odziv pri zmernih potresih. Eksperimentalno ugotovljeni in analitično simulirani rušni mehanizem (zdrsi vertikalnih stikov v povezavi z upogibno plastifikacijo sten) pa zagotavlja duktilno obnašanje tudi v primeru najmočnejših potresov, ki jihpričakujemo v Jugoslaviji

The results of the research project on the development of a new large-panel system SCT are given. Basic principles of seismic resistant design of large-panel systems, as well as prefabricated structures in general, are described first. Based on exprimental results new analytical models were developed and incorporated into the DRAIN-2D-2 program. Due to the system's good structural concept the research indicates that the response of SCT large-panel buildings to moderately strong earthquakes will be nearly monolithic. The experimentally observed and analytically predicted failure mechanism (slip along vertical joints associated with flexural yielding of walls) will, however, guarantee ductile behaviour even in the case of the strongest earthquakes expected in Yugoslavia [COBISS.SI-ID 399975]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 399975 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56