Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 406113 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1997
Citat: KILAR, Vojko. PROKON - programski sistem za račun gradbenih konstrukcij. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 19. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 16. - 17. oktober 1997. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 1997, str. 285-292, graf. prikazi.
Povzetek: Prispevek na kratko predstavlja programski sistem PROKON in prikazuje nekatereprimere njegove uporabe. V prispevku so podani krajši primeri uporabe naslednjih modulov programa: modula za račun ravninskih okvirnih konstrukcij, modula za račun pravokotnih plošč, modula za račun plošč poljubne oblike in modula za račun kontinuiranih nosilcev (stropov). Zaradi dobro premišljene zasnove, enostavnosti uporabe, zanesljivosti delovanja in splošne orientiranosti k problemom vsakdanje gradbene prakse, je sistem zelo primeren za uporabo. Nekateri moduli programa so močno odvisni od uporabljenih gradbenih predpisov (PROKON uporablja angleške standarde), pri njihovi uporabipa si lahko pomagamo tako, da nekatere ključne parametre podamo posebej. Pričakujemo lahko, da bodo novejše verzije programa vključevale tudi predpise Eurocode

The paper briefly describes program system PROKON and presents some examples of the usage of the system. The paper shortly presents the usage of the following programs: program for analysis of plane frames, program for analysisof rectangular plates, program for analysis of arbitrarily shaped plates and program for analysis of continuos beams (slabs). Because the program system is cautiously structured, easy to use, reliable, and oriented toward the problems from everyday practice it is very suitable for the design purposes. Some programs depend strongly on the used building code (PROKON uses English standards), however, these programs can be used by entering directly the most important building code parameters. It can be expected that the new releases of the program will include also Eurocode building code [COBISS.SI-ID 406113]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 406113 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56