Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 42855 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1997
Citat: PERUŠ, Iztok, BEVC, Lojze, ŽNIDARIČ, Jaš, TERČELJ, Stane, CAPUDER, Franc, ŽNIDARIČ, Aleš. Razvoj neparametričnih modelov za kategorizacijo poškodovanosti, napovedovanje preostale življenjske dobe armiranobetonskih konstrukcij in za določanje prioritete za sanacijo cestnih mostov : zaključno poročilo. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 1997. VIII, 58 str.
Povzetek: Povdarek je na razvoju modela ocene preostale življenjske dobe betonskih cestnih mostov. Uporabili smo še dodatno izpopolnjeno CAE metodo. Ugotovili smo, da na časovni in globinski potek klorovih ionov v betonu vpliva bistveno več parametrov, kot jih lahko upoštevamo s klasičnimi pristopi. Ker smo na osnovi merjenih podatkov lahko dovolj natančno ugotovili le potek kloridov po globini, smo za časovni potek privzeli teoretično rešitev. Rezultati meritev so med drugim pokazali tudi, da zahteva ocena preostale življenjske dobe nov, statističen pristop. V tem smislu je predlagan nov način ocene preostale življenjske dobe, ki upošteva rezultate opravljenih meritev na osnovi neparametričnega modela in časovni potek kloridov po poenostavljenem teoretičnem modelu. [COBISS.SI-ID 42855]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 42855 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56