Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 509281 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1998
Citat: KILAR, Vojko. Nelinearna statična in dinamična analiza štirietažne nesimetrične AB konstrukcije. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 20. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 15. - 16. oktober 1998. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 1998, str. 109-116, graf. prikazi.
Povzetek: Članek analizira možnosti za uporabo nelinearne statične analize za račun nesimetričnih konstrukcij pri potresni obtežbi. V članku je prikazana primerjava rezultatov nelinearne statične in dinamične analize za izbrano nesimetrično okvirno konstrukcijo. Simetrična varianta (glede na tlorisno razporeditev) analizirane konstrukcije je bila dimenzionirana po predpisih Eurocode. S premikom težišča mas je bila konstrukcija nato spremenjena v nesimetrično. Pri dinamični analizi je bilo uporabljenih 5 izbranih akcelerogramov (2 normiranji). Nelinearna statična analiza je bila v vseh primerih izvedena do pomika, ki je bil dobljen z nelinearno dinamično analizo (merjeno v centru mas). Za nelinearno statično analizo so bila upoštevana štiri različna prijemališča horizontalne obtežbe. Primerjalne količine so potek pomikov, etažnih pomikov in torzijskih rotacij po višini konstrukcije za center mas in za robove stavbe. Za primerjavo je prikazan tudi nelinearni dinamični odziv simetrične konstrukcije

The paper investigates the applicability of 3D push-over analysis for the seismic analysis of plan asymmetric structures. As a test example a symmetric four-storey r/c frame building designed according to the European seismic code provisions (Eurocode 8) was selected. For the asymmetric building variant the asymmetry was introduced by shifting the center of masses. The non-linear dynamic analysis results obtained for three selected earthquake ground motions(two different scalings) were compared with the push-over analysis results. In all cases the push-over analyses are performed up to the maximum top displacement obtained by the nonlinear dynamic analyses (measured in center of masses). Four different points of load application for the push-over analyses are considered and the deflection profiles and the floor torsional rotations of the building are compared with the maximum response obtained by nonlinear dynamic analysis. As a reference also the nonlinear response of symmetric structure is presented [COBISS.SI-ID 509281]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 509281 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56